• تلفن: 9120 4469 021
  • ایمیل: info@itcopower.com
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

اعضای هیئت مدیره

احمد خادم المله | عضو هیئت مدیره
حمید ادبی | رئیس هیئت مدیره
امرالله موسوی | نائب رئیس هیئت مدیره

مدیران شرکت

کامران محمودی | مدیر مالی
حسن پورفرزانه | معاون مهندسی و مشاور مدیرعامل
احمد خادم المله | مدیرعامل
اکبر نادرپور | مدیر پایش پالایشگاهی
احسان مفرد | مدیر بخش نیروگاهی